Textile Care Kit

Textiel is een veelzijdig en warm materiaal waaraan u, met enige zorg en aandacht, langdurig plezier beleeft.

Deze set bevat twee gespecialiseerde producten voor het optimaal beschermen en reinigen van nieuwe en gebruikte meubelstoffen.

Inhoud:
500 ml Textile Protector
500 ml Textile Cleantex
Washand
Reinigingsdoek

Gevaar. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Inademing van damp/spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij contact met de ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50┬░C. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften. Bevat koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cylcoalkenen, < 5% n-hexaan.

 25,25